Haklar

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; 1.Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

2.Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

3.Bilgilendirme:

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.

4.Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.

6.Bilgi isteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.

7. Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

8.Rıza ve izin:

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

9.Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.

10.Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

11.Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır

12.Saygınlık görmesi:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

13.Rahatlık:

Her türlü sağlıklı şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

14.Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.

15.Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.

16.Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

17.Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR.